รหัสประจำตัวผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 
 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
หมวด 1 ข้อ 13 ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องส่งรายงานประจำปี (สก.3) ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป
หมวด 4 ข้อ 24 ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องส่งรายงานประจำปี (สก.5) ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป
ขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกโรงงาน จัดส่งรายงานดังกล่าวด้วย
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02-4306307 ต่อ 1602 - 1607
 
- รายชื่อโรงงานรับบำบัดและกำจัดที่ได้รับการรับรองเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Auto e-license)
-
ระบบกำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูลวัสดุไม่ใช้แล้วทางอิเลคทรอนิกส์ (E-manifest)
- การขออนุญาต สก.2 กรณีที่ผู้รับกำจัดเป็นบุคลลธรรมดาสามารถยื่นคำขอฯ ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว โดยแนบเอกสาร
กรณีเป็นของเสียอันตราย ให้แนบหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ กอ.1)
กรณีของเสียไม่อันตราย ให้แนบ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการ หรือหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์แทน แบบ กอ.1 ได้

- สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน
- ตรวจสอบรหัสของเสีย ,คำถามที่ถามบ่อย ผู้ก่อกำเนิด , ผู้รับกำจัด
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน รว.1 - รว.3
- แบบฟอร์มและหลักฐานประกอบคำขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก
(กรณีที่สมัครใช้บริการโดยเลขทะเบียนโรงงานแล้วสามารถยื่นขอมีเลขประจำตัว 13 หลักผ่านระบบฯ โดยผู้ก่อกำเนิดใช้เมนู [G13] และผู้รับกำจัดใช้เมนู [D13] ส่วนผู้รวบรวมขนส่งยังต้องยื่นคำขอฯ เป็นเอกสารเช่นเดิม)
- แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบรหัสผ่านและแก้ไข e-mail
- การลงทะเบียนระบบกำกับการขนส่งสิ่งปฏิกูลวัสดุไม่ใช้แล้วทางอิเลคทรอนิกส์ (E-manifest)
- หนังสือเตือนเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
หมายเหตุ
1.กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<คลิกที่นี่>>
2.ในการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องมีรหัสประจำตัว ซึ่งออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น รหัสที่ได้โดยการขอเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หรือ รหัสที่ได้โดยการขอดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงในการนำเข้า-ส่งออก วัตถุอันตราย
3.พบปัญหาเกี่ยวกับรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือการสมัครใช้บริการ กรุณาเขียนปัญหา พร้อมแนบรายละเอียดส่งเมล์มาที่
w-support@diw.mail.go.th หรือ โทร. 097-0362749
หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน   

หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024*768 pixels และ Internet Explorer v 6.0 ขึ้นไป